Thông báo về kế hoạch thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận trong năm 2022, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

File đính kèm: Thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp Chứng nhận trong năm 2022