11:52 26/05/2022

Thông báo Thông tin tập huấn trước kỳ thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận cho đối tượng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 28/05/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Thông tin tập huấn trước kỳ thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự […]
18:48 25/05/2022

Thông báo Thông tin tập huấn trước kỳ thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận cho đối tượng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 29/05/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Thông tin tập huấn trước kỳ thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự […]
17:15 25/05/2022

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 19/06/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy […]
17:07 25/05/2022

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 18/06/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy […]