11:53 16/02/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), đợt thi ngày 20/01/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 20/01/2019 […]
11:13 09/04/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), đợt thi ngày 31/03/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 31/03/2019 […]
15:51 20/05/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), đợt thi ngày 05/05/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 05/05/2019 […]
17:09 05/08/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), đợt thi ngày 28/07/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 28/07/2019 […]