Giới thiệu về website Thi thử Đánh giá Năng lực ngoại ngữ của Trung tâm Khảo thí Quốc gia

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo:

Để giúp thí sinh làm quen đề thi, cách thức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trung tâm Khảo thí Quốc gia đã tiến hành xây dựng website Thi thử Đánh giá Năng lực ngoại ngữ trên máy vi tính.

Thí sinh quan tâm có thể truy cập website Thi thử Đánh giá Năng lực ngoại ngữ theo đường dẫn sau: http://ntc.moet.gov.vn

Trân trọng thông báo./.