08:30 05/09/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 25/08/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]
10:53 25/09/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 21/09/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]
16:42 05/11/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 27/10/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]
16:49 05/11/2019

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 30/10/2019, tại trường ĐHNN, ĐHH

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính – Tiếng Anh bậc […]