Đánh giá Năng lực ngoại ngữ – Tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) và Tiếng Anh 3-5 – Đợt thi 22-23/02/2020